Fundación

CEER

A Fundación CEER, Fundación Centro de Estudos Eurorexionais Galicia - Norte de Portugal (FCEER), constituíuse formalmente en 2004 como entidade sen ánimo de lucro e suxeita á Lei de Fundacións de Interese de Galicia. Co seu domicilio fundacional no Reitorado da Universidade de Santiago no Pazo de San Xerome s/n de Santiago de Compostela, a Fundación ten sedes en Galicia e Portugal.

O FCEER está formado polas seis Universidades públicas da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, a saber: Universidade da Coruña, Universidade do Minho, Universidade de Porto, Universidade de Santiago de Compostela, Universidade de Vigo e Universidade de Trás-os-Montes e. Alto Douro.

O obxectivo fundacional da fundación é reforzar os vínculos entre as universidades de Galicia e do Norte de Portugal, cun carácter claramente plural, integrador, dinámico e innovador no ámbito do estudo, análise e desenvolvemento no contexto da Eurorrexión. Para acadar estes obxectivos, promove, entre outros, actividades, proxectos e aplicacións para programas de desenvolvemento, investigación e innovación no marco Eurorrexional.

Así, na FCEER promovemos preferentemente actuacións vinculadas á cooperación territorial e colaboramos estreitamente co Agrupamento Europeo de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal (AECT-GNP), a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) e a Xunta de Galicia. Ao mesmo tempo, con organismos de investigación, centros tecnolóxicos, de innovación, de desenvolvemento cultural e territorial no marco da UE, e España e Portugal, principalmente.

Fotografía Fundación CEER

Fundación CEER

Misión e Obxectivos

A Fundación ten como obxecto fundacional 'a busca de sinerxias e complementariedades nos eidos académicos universitarios da Eurorrexión coa finalidade de reforzar as vinculacións entre as universidades de Galicia e o Norte de Portugal cun carácter netamente plural, integrador, dinamizador e innovador no ámbito do estudio, análise e desenvolvemento do cadro eurorrexional (Artigo Primeiro/Protocolo de Creación do Centro de Estudos Eurorrexionais Galicia- Norte de Portugal do 9 de decembro de 2002).' (Artigo 5 dos estatutos)

Fundación CEER

Estratexias e Áreas de Actuación

A fundación procura enriquecer a comunidade científica mediante formación, asesoramento e eventos colaborativos, fomentando a diversidade de perspectivas e coñecementos.

Actividades de Divulgación Científica
A promoción e colaboración na organización de seminarios, debates, congresos, reunións científicas e actividades análogas, incluídas publicacións científicas ou de divulgación referidas á natureza e función propias da Fundación.
Desenvolvemento Eurorrexión
A promoción, dinamización e desenvolvemento de investigación interuniversitaria de carácter multidisciplinar na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.
Asesoría en Investigación
A realización de informes e asesoramento técnico en temas de investigación da súa competencia.
Formación de Especialistas
A programación de actividades docentes, sendo o seu obxectivo a formación de especialistas, así como a formación, especialización e reciclaxe de profesionais.
Documentación Científica
A creación de bases de datos, bibliográficas e documentais ó servizo da comunidade científica, de carácter especializado nas áreas de investigación propias do Centro.

Fundación CEER

Estrutura Organizacional

A fundación opera cunha estrutura organizativa que abrangue formación, asesoramento e eventos científicos. Esta organización favorece a interacción e o enriquecemento da comunidade científica no seu conxunto.

Padroado

O Padroado é o órgano de gobernó da Fundación CEER, estando formado inicialmente por un representante de cada unha das institución asinantes da carta fundacional e consonte á figura de Patróns fundadores con plenos dereitos. Contémplase tamén a figura de Patróns asociados que corresponden a novas institucións, ou persoas con representación xurídica, de nova incorporación ao Padroado.


O modo de elección, dereitos, obrigas, competencias e cesamento dos membros do Padroado están recollidos nos estatutos do CEER (Título IV, Artigo 14 a 26).
Ao Presidente do Padroado correspóndelle a Presidencia da Fundación, namentres a Vicepresidencia é nomeada por designación do Padroado. 

 • UNIVERSIDADE DE PORTO

  UNIVERSIDADE DE PORTO

  Exmo. Sr. Reitor António Sousa Pereira

 • UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO

  UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO

  Exmo. Sr. Reitor Emídio Ferreira dos Santos Gomes

 • UNIVERSIDADE DO MINHO

  UNIVERSIDADE DO MINHO

  Exmo. Sr. Reitor Rui Vieira de Castro

 • UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

  UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

  Exmo. Sr. Reitor Antonio López Díaz

 • UNIVERSIDADE DE VIGO

  UNIVERSIDADE DE VIGO

  Exmo. Sr. Reitor Manuel Joaquín Reigosa Roger

 • FUNDACIÓN CEER

  FUNDACIÓN CEER

  Sr. Director Ángel Miramontes Carballada

 • FUNDACIÓN CEER

  FUNDACIÓN CEER

  Sra. Secretaria Geral Ana Paula Pereira Marques

 • UNIVERSIDADE DA CORUÑA

  UNIVERSIDADE DA CORUÑA

  Exmo. Sr. Reitor Ricardo José Cao Abad

Consello de Dirección

 • UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

  UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

  María José López Couso

 • UNIVERSIDADE DE VIGO

  UNIVERSIDADE DE VIGO

  Maribel del Pozo Triviño

 • UNIVERSIDADE DO MINHO

  UNIVERSIDADE DO MINHO

  Filomena Soares

 • UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO

  UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO

  Luís Manuel Leite Ramos

 • UNIVERSIDADE DO PORTO

  UNIVERSIDADE DO PORTO

  Fátima Vieira Silva

 • FUNDACIÓN CEER

  FUNDACIÓN CEER

  Ángel Miramontes Carballada

 • FUNDACIÓN CEER

  FUNDACIÓN CEER

  Ana Paula Marques

 • UNIVERSIDADE DA CORUÑA

  UNIVERSIDADE DA CORUÑA

  Moisés Canle López

Dirección

Coordinadores

 • Beatriz

  Beatriz Noya Mariño

  Técnica do CEER na Universidade da Coruña (UDC).

  Licenciada en Química pola USC.

  Doutora en C.C. Químicas pola USC.

  E-mail: corunatec@fceer.org

 • Daniel

  Daniel Fernández Santiago

  Técnico do CEER na Universidade de Vigo (UVigo).
  Licenciado en Socioloxía pola Universidade da Coruña.
  Máster en Xestión do Desenvolvemento Sostible da UVigo.

  E-mail: vigotec@fceer.org

 • Rita

  Rita Moreira

  Técnica do CEER na Universidade do Minho (UMinho). 
  Licenciada en Sociología pola UMinho.
  Doutora en Sociología pola UMinho.

  E-mail: bragatec@fceer.org

 • María

  María Rodríguez Gregori

  Técnica do CEER na Universidade de Santiago de Compostela (USC).

  Licenciado en Bioloxía pola USC.

  Técnico Superior en Xestión de Proxectos.

  Máster en PRL e Xestión da Calidade e Ambiental.

  E-mail: santiago@fceer.org

 • Susana

  Susana Amaral

  Técnica do CEER na Universidade do Porto (U.Porto).
  Licenciada en Socioloxía pola UMinho.
  Doutora en Socioloxía pola UMinho.

  E-mail: portotec@fceer.org

 • Antía

  Antía Pose García

  Técnica do CEER na Universidade de Santiago de Compostela (USC).

  Licenciada en Bioloxía pola USC.

  Postgraduada en Xestión de Proxectos pola USC.

  E-mail: xestion@fceer.org